آب اکسیژنه چیست؟

پراکسید هیدروژن بدست آمده را توسط تقطیر در دمای بالا و فشار تحت به سرعت جدا می کنند، بعد محلول رقیق پراکسید هی

توسط EXAMPLENEWS در 1 فروردین 1401
پراکسید هیدروژن بدست آمده را توسط تقطیر در دمای بالا و فشار تحت به سرعت جدا می کنند، بعد محلول رقیق پراکسید هیدروژن را در فشار قلیل تقطیر می نمایند تا محلول آب اکسیژنه ۳۰ درصد وزنی بدست آید. اهمیت عبور هوا (O2) از ماده اخیر محلول پراکسید هیدروژن ۲۰ % وزنی بدست می آید. از دیگر مختصات آب اکسیژنه خصوصیتی به نام ضدعفونی کنندگی هست که دارا می باشد. بنابراین انبارداری آن یکی از نکات حائز مهم در کیفیت آن است. در این فرآیند یک عدد از مشتقات آنتراکینون مانند ۲- اتیل آنترا هیدروکینون، بر اثر واکنش حساس هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیم به اتیل آنتراکینون تبدیل می شود. همه خاصیت شیمیایی این ماده بر پایه پیوند ناپایدار پراکساید آن است. روش صحیح همیشه بهترین شیوه حل است! اعتنا کنید که تنها از این طریق بر بر روی لباس های رنگ سپید استفاده کنید، چون آب اکسیژنه به رنگ سیاه یا سفید کننده خواهد بود. آب اکسیژنه یا این که هیدروژن پراکسید مهم فرمول شیمیایی H2O2 اکسنده ایی متداول میباشد که به تیتر سپید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار: هیدروژن پراکسید (H2O2) طبق نتیجه ها اسپکتروسکوپی مادون قرمز‌رنگ یک مولکول غیرقطبی ا ست و اصلی تقارن است. شتاب تجزیه آب اکسیژنه در غیاب کاتالیزور آهسته می باشد اما در حضور فلزاتی همچون پلاتین، نقره و یا ترکیباتی زیرا منیزیم دی اکسید واکنش شدت می گیرد، بنابراین آب اکسیژنه را در ظروف غیر فلزی به همراه یک استوار کننده مثل اوره مراقبت می کنند. ، مجزاسازی آب اکسیژنه ممکن می باشد مسیر دیگری را طی کند؛ رادیکالهای آزاد مثل OH (هیدروکسیل) و OOH تشکیل میشوند. سرعت کار تخریب آب اکسیژنه در حضور گرد بعضا اجسام نظیر گرد بیاکسید منگنز و گرد فلزات و… در عمل چنانچه هیدروژن پراکسید یا این که آب اکسیژنه تا این درجه حرارت گرم شود یک واکنش تجزیه گرمائی انفجاری شکل می دهد. واکنش های مطلوب هیدروژن پراکسید حیاتی مرکز ها انتقال فلز، سلنوپروتئین ها و پروتئین های تیول انتخاب شده وجود دارد. پاک کردن لکه های خون ، قهوه و … ✔به مراد تمیز نمودن بستر حیوانات به کار گیری می شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات فراوان عمده در آیتم آب اکسیژنه ترک لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.