وکالت و وظیفه وکیل چیست؟

۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون دین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم برعلیه امنیت سرزمین یا این که در مواردی ک

توسط EXAMPLENEWS در 27 فروردین 1401
۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون دین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم برعلیه امنیت سرزمین یا این که در مواردی که پرونده مشتمل بر سندها و اطلاعات سری و به کلی سری میباشد و رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا این که وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که گزینه تایید مدیر سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، گزینش می نمایند. ۵- مطابق نصیب دوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم مقابل امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، «در تراز تحقیقات مقدماتی» طرفین دعوی، وکیل یا این که وکلای خود را ازبین وکلای قانونی دادگستری که مورد تایید مدیر قوه قضائیه باشد، گزینش می نمایند. ۳- مطابق ماده ۳۷ ضابطه وکالت تصویب شده ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ نماینده قانونی دادگستری نباید آن گاه از استعفاء از وکالت یا این که معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف علیه یا این که اشخاص ثالث را در آن مورد قضیه بر درمقابل موکل قدیمی خویش یا این که قائم مقام رسمی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در همین آیتم بپذیرند. به طور کلی دانشجویانی که در رشته حقوق و دستمزد فارغ التحصیل می شوند و سند کارشناسی را از دانشگاه خود دریافت می کنند بایستی وفق ضوابط و مقررات، در امتحان وکالت شرکت نمایند و پس از قبولی در آزمون، به مدت دوسال در همین حوزه در مراجع قضایی و یا نزد وکلای پایه یک دادگستری که تجربه فراوانی دارا‌هستند کارآموزی نمایند و پس از اتمام کارآموزی در آزمون اختبار کمپانی نمایند تا بتوانند پروانه وکالت شالوده یک دادگستری را دریافت کنند، بنابراین به دانشجویانی که فرایند مزیور را طی نمایند تیتر نماینده قانونی اساس یک اطلاق می گردد. ۲- در صورتی که نماینده قانونی یا این که زوجه او اساسی دادرس یا این که دادستان یا دادیار یا این که بازپرس قرابت نسبی یا این که سببی تا مرتبه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا دارای واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است. ناگفته پیداست که در‌حالتی که در گزینه دعاوی حقوقی و کیفری و به طور کلی هر موضوع حقوقی ریز و درشتی بدون استفاده از مشاوره اهمیت فرد متخصص و ماهر در راستا حقوق اقدام نمایید، ممکن میباشد تبعات گسترده و پیچیده ای که بیرون از خواست و اراده شما بوده، دامن گیرتان شود. نکته ۱: همانطور قبل تر اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری در قبول وکالت در بعضی از پرونده ها یا حیاتی ممنوعیت مطلق هست و یا این که اساسی محدودیت نسبی است و می بایست گفت ممنوعیت ها و حصر های فوق در آیتم کارآموزان وکالت هم به شیوه اولی وجود دارد. ۴- طبق ماده ۴۰ ضابطه وکالت تصویب شده ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ نماینده قانونی دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که پیش از این به واسطه سمت قضائی یا این که حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت وکیل مبنا یک دادگستری حاکم بازنشسته در تبریز نماید. فرد متقاضی وکالت اتفاقی که مهم تمام شرایط پیش گفته باشد، بایستی نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و به جهت این خواسته باید کلیه ورقه ها و مدارک خود را به ضمیمه خواهش کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری بومی در زمینه دادگاهی که باتقوا به رسیدگی به اصل بحث است، نثار نماید و خواهش مجوز وکالت اتفاقی نماید که در شکل احراز حالت فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور جواز وکالت اتفاقی به جهت شخص درخواست کننده اقدام می نماید.
آخرین مطالب