چگونه بهترین دوزینگ پمپ را انتخاب کنیم؟

از پاراگراف مزیتهای پمپ دوزینگ موتوری همین می باشد که سیال را به طور یکنواخت انتقال می‌دهد و اما قلیل سر و صدا

توسط EXAMPLENEWS در 27 فروردین 1401
از پاراگراف مزیتهای پمپ دوزینگ موتوری همین می باشد که سیال را به طور یکنواخت انتقال می‌دهد و اما قلیل سر و صداتر است. به محض ورود پیستون به داخل هد دوز، روزنه مکش بسته می شود و محفظه دوز از طرز شیر تخلیه جریان می یابد و از سر دوز خارج می شود. در دوزینگ پمپ های دیافراگمی شفت پمپ متصل به دیافراگم است که با حرکت رفت و برگشتی سبب انقباض و انبساط دیافراگم و در سرانجام مکش و تزریق سیال می شود. اساسی انجام عمل رفت و برگشت مواد شیمیایی مهم میزان معین تزریق می گردد. اما توجه عمل آن ها اساسی دقت به دقت های ایجاد شركت سازنده، متعدد می باشد. پرسنل می توانند مطمئن باشند که اساسی آنها حساس احترام و اعتماد اخلاق می شود. از ويژگيهاي عمومي پمپ هاي رفت و برگشتي علاوه بر صفت جابجائي مثبت ، تناسب مستقيم مقدار جريان خروجي آنها حساس حجم جابجائي و سرعت خطي پيستون است . ٢ -حداكثر بدور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در سرعت پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در برعلیه فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين درحال حاضر حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و دست کم دوران كافي بـراي پر شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را مشخص مي كند . پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي میباشند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي دسته پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم درون پمپ وورودوخروج مايع مي شود. به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي گوناگون ) اما بايد در نظر داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . همگی همین روشها در ابتدا مقدار مواد شیمیایی را ترازو گیری می نمایند و آن گاه محصول گزینه حیث را وارد لوله یا این که مجرا میکنند. چه گونه پمپ های ترازو گیری وجود دارااست و به جهت چه کاربردهایی سفارش می شود؟ هنگامی یک‌سری عیب اصلی نیز رخ می دهد ، تشخیص آن سخت است. پمپهای تزریق در صنعت های متعدد مورد به کار گیری قرار میگیرند و بر حسب موقعیت و کاربرد از گونه های مختلف آن بهره گرفته میشود. از دوزینگ پمپ به عنوان پمپ تزریق مواد شیمیایی هم استفاده می شود. برای تکمیل یک تیم دوزینگ و همینطور به جهت کاربردهای مستقل، نمونه هایی از سایر پمپ های قابل ارایه به شرح ذیل معرفی می شود. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت دوزینگ پمپ گراندفوس.
آخرین مطالب